Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Boende
Vicevärd
Felanmälan
Tvättstuga/Bastu
Sopor
Parkering
Regler
Internet
Försäkring
Andrahandsuthyrning
Gästlägenheten
Brandsäkerhet
Bygga om
Dörrskyltar
TV
Vem har ansvaret?
Störningar
Cyklar
Fönster
Husets historia
Nostalgi
Kalender
§
                HSB:s bostadsrättsförening HEDE
                                                                                             
Anvisningar för kölista gällande garage och bilplatser.
 
Regler för uthyrning av garage, bilplatser med/utan skärmtak samt i kulvert i HSB:s brf. HEDE i Umeå, nedan kallad "föreningen" till medlemmar/bostadsrättshavare och företag i föreningen, nedan kallad "brh".
Upprättad 2008-05-14. Reviderad 2018-04-24


ALLMÄNT
1
All uthyrning av garage/bilplatser regleras i särskilda hyresavtal mellan brf och den enskilde brh i enlighet med gällande lagstiftning och i den turordning styrelsen fastställt.
Uthyrning av bilplatser/garage sker i enlighet med den turordning som föreningen fastställt och med en månads uppsägning före avtalstidens utgång, förutom i de fall som anges i § 2 nedan eller vid avvikelse från nedanstående regler. Styrelsen i föreningen har dock att påtala sådan avvikelse mot reglerna till brh, Inom två veckor efter påtalan ges brh möjlighet att rätta till eventuella avvikelser mot dessa regler. Vidtages inte rättelse äger styrelsen rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan och vidtaga lämpliga åtgärder för att avhysa hyresgästen från garage/bilplats.

2
För att få hyra gäller följande:

a/ En biluppställningsplats/bostadsrätt. Undantag endast genom styrelsebeslut.

b/ För garage och bilplatser med eller utan skärmtak i föreningen fordras ett medlemskap i HSB och permanent boende i brf. Hede.

c/ Bilplatser i nedre källarplan får endast hyras av de företag som bedriver
verksamhet i brf. Hede.


Avslutas medlemskapet (permanent boende) anses hyreskontraktet avslutat
samma dag som avflyttning sker.

Oavsett vilken bilplats som sagts upp, är det endast föreningen som kan hyra
ut den lediga platsen.

3
Föreningen har följande garage och bilplatser att erbjuda brh.
Garage                                                                         5 st
Bilplatser med skärmtak och motorvärmare                  11 st
Bilplatser med motorvärmare                                       10 st
Bilplatser i kulvert (endast för företag)                          7 st

 
MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER:
 
Samtliga garage och bilplatser är avsedda för uppställning av motorfordon,
som skall vara en registrerad bil som skall ägas av brh. eller företag i brf. Hede.

Andrahandsuthyrning/upplåtelse av bilplats tillåts inte.

Om brh. nyttjar bilplatsen/garaget till annat ändamål än uppställning av motorfordon, 
äger styrelsen rätt enligt 1 § att påtala detta och kräva att rättelse görs.


FÖRENINGENS SKYLDIGHETER:
 
Då inte alla brh./företag kan beredas möjligheter till att hyra bilplats/garage är
styrelsen i föreningen skyldig att föra kölista för att rättvist kunna fördela dessa
i den turordning brh./företag anmält sig. För plats i kölista fordras ett medlemskap
i HSB och permanent boende i brf. Hede.

Tillgängliga bilplatser för bostadsrättsföreningen är:

1.                   Garage
Endast 1 bil/bostadsrätt

2.                   Bilplatser med skärmtak    
Endast 1 bil/bostadsrätt

3.                   Bilplatser utan skärmtak    
Endast 1 bil/bostadsrätt

4.                   Bilplatser i kulvert
Endast företag som bedriver verksamhet i brf. Hede

Brh. skall meddela om det är garage eller bilplats med motorvärmare som önskas.

Om ledig bilplats/garage finns skall styrelsen erbjuda den till brh. som stått
i kö att hyra denna bilplats/garage enligt följande:

Den som har stått längst i kö för ovanstående skall erbjudas platsen. Avstår denne
skall nästa brh. erbjudas platsen. Avstår brh. att ta erbjuden bilplats/garage flyttas
brh. automatiskt ned till sista plats i aktuell kölista.         

Vicevärden kommer att föra kölistan och skall vid förfrågan från brh/företag kunna
ange på vilken plats i turordningen som brh. står.

Styrelsen för HSB:s brf. HEDE              

Uppdaterat 2018-05-25
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum